Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, któ re wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. Posługując się ogó lnymi zasadami prawa koś cielnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie1;

w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłoś ci owocó w duchowych poboż nej praktyki pod warunkiem dokoń czenia jej zaraz, gdy będzie to moż liwe2;

dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątkó w miesiąca nie jest moż liwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owocó w, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

zaleca się jednakż e celem podtrzymania ciągłoś ci praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z moż liwoś ci przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)3, a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać4.

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentó w KEP

SQwidnica, 2 kwietnia 2020 r.

1 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciń ski „Notitiae” 37 (2001) 190-194).

2 SQ więta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłoś ci celebracji trzydziestu Mszy Gregoriań skich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

3 Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296. 4 Por. KKK 1452.

więcej
BeeCode 2019